Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

sadeyesofsadsoul
2869 1143
Reposted fromliczbapi liczbapi viasuizid suizid
sadeyesofsadsoul
0515 2b44
let's jump
Reposted fromemsik emsik viagoniewicz goniewicz
sadeyesofsadsoul
6300 153a
Reposted fromwhateva whateva viagoniewicz goniewicz
sadeyesofsadsoul
Nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy w życiu nie miało. To nie jest tęsknota tylko pragnienie.
sadeyesofsadsoul
Sam nie wiem kim jestem w Twoich oczach, może wcale mnie w nich nie ma i spokojnie śnisz po nocach
Reposted fromlyreth lyreth viagoniewicz goniewicz
sadeyesofsadsoul
3081 5a81
Reposted fromwerterowska werterowska viaso-skinny so-skinny
sadeyesofsadsoul
Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viaentrailles entrailles
sadeyesofsadsoul
4784 53e5
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaentrailles entrailles
sadeyesofsadsoul
9352 b005
Reposted fromstiqe stiqe viaentrailles entrailles
sadeyesofsadsoul
Play fullscreen

Nie mam pojęcia, co się stało ze mną.
Coś zamieniło światło w ciemność - negatyw.
Ostatni rok, dwa - miałem ciężko.
Znowu czuję się jak przegrany śmieć, bo
Wszystko się wali prócz tej ściany przede mną.
Reposted fromparadisse paradisse viaentrailles entrailles
sadeyesofsadsoul
Policzki przygryzione do krwi od środka. Niektórzy płaczą wewnątrz.
— centrum-chujozy
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaentrailles entrailles
sadeyesofsadsoul
1358 e255
sadeyesofsadsoul
6585 1b8c
Reposted fromirmelin irmelin viasuizid suizid
sadeyesofsadsoul
6490 fb3a
Reposted fromwhateva whateva viaentrailles entrailles
sadeyesofsadsoul
4140 9cfc
Reposted fromdomitrz domitrz viaentrailles entrailles
4210 1aab
sadeyesofsadsoul
mówią, że tylko szaleniec może zrozumieć psychopatę
Reposted fromBloodyHeart BloodyHeart
sadeyesofsadsoul
4920 d9ed 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaentrailles entrailles
sadeyesofsadsoul
jestem zła, brzydka, zazdrosna i nikt mnie nie potrzebuje.
— ja
sadeyesofsadsoul
3167 558b
Reposted frombvllshit bvllshit viamysterious mysterious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl